പാണത്തൂർ മഞ്ഞടുക്കം തുളൂർവനത്തു ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി അടോട്ട് മൂത്തേടത്ത് കുതിര് പഴയ സ്ഥാനം ശ്രീ പാടാർ കുളങ്ങര ഭഗവതി ദേവസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള പൂവും കൊട്ടയും അച്ഛൻമാരും സ്ഥാനികരും വാല്യ ക്കാരുടെയും, നേതൃത്വത്തിൽ പൂക്കാർ സംഘം പോകൽ ചടങ്ങ്.

പാണത്തൂർ മഞ്ഞടുക്കം തുളൂർവനത്തു ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി അടോട്ട് മൂത്തേടത്ത് കുതിര് പഴയ സ്ഥാനം ശ്രീ പാടാർ കുളങ്ങര ഭഗവതി ദേവസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള പൂവും കൊട്ടയും അച്ഛൻമാരും സ്ഥാനികരും വാല്യ ക്കാരുടെയും, നേതൃത്വത്തിൽ പൂക്കാർ സംഘം പോകൽ ചടങ്ങ്.

പാണത്തൂർ മഞ്ഞടുക്കം തുളൂർവനത്തു ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി അടോട്ട് മൂത്തേടത്ത് കുതിര് പഴയ സ്ഥാനം ശ്രീ പാടാർ കുളങ്ങര ഭഗവതി ദേവസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള പൂവും കൊട്ടയും അച്ഛൻമാരും സ്ഥാനികരും വാല്യ ക്കാരുടെയും, നേതൃത്വത്തിൽ പൂക്കാർ സംഘം പോകൽ ചടങ്ങ്.

Live Cricket Live Share Market

जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
.
Website Design By Bootalpha.com +91 8252992275
.
Close